“Les presents Condicions Generals regulen l’ús del lloc web d’Internet www.bufetealbertadvocats.com (d’ara endavant, el “lloc web”) que Albert Advocats, S.C.P. (d’ara endavant, “Albert Advocats”) posa a la seva disposició com a usuari (d’ara endavant, el “Usuari”).

La utilització del lloc web suposa l’acceptació per l’Usuari, sense reserva alguna, de totes les Condicions Generals d’Ús del lloc web vigents a cada moment que l’Usuari accedeixi al mateix, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament, abstenint-se d’accedir al mateix si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

En algun cas, la utilització dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització, les condicions de la qual d’ús figuraran a les pàgines de presentació del mateix. Llegeixi atentament aquestes condicions. La utilització de tals serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicable.

Albert Advocats es reserva el dret de modificar a qualsevol moment i sense previ avís el contingut total o parcial de les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars. Així mateix, Albert *Advocats es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar en el lloc web a qualsevol moment.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El present lloc web és titularitat d’Albert Advocats S.C.P., amb domicili social en C/ Picañol, 32, local – 08208 Sabadell (Barcelona), info@bufetealbertadvocats.com amb CIF: J65851107

L’Usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents nombres i adreça:

Correu Electrònic:
C/ Picañol, 32, local – 08208 Sabadell (Barcelona)
info@bufetealbertadvocats.com

1. SERVEI PRESTAT

1.1 El Servei

El Servei ofert per Albert Advocats a través del present Lloc web és un servei dirigit al fet que els Usuaris puguin tenir accés, de forma gratuïta, a diversos continguts i informació que puguin ser del seu interès, prestats per Albert Advocats i/o per tercers.

Les dades que siguin facilitats pels Usuaris a través dels formularis habilitats en el Lloc web o, si escau, missatges de correu electrònic, seran utilitzats per Albert Advocats, per facilitar-li, per qualsevol mitjà, la informació expressament sol·licitada.

1.2 Continguts de tercers, publicitat i links

Continguts de tercers: Albert Advocats no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web (d’ara endavant, “el Contingut”). L’Usuari reconeix i accepta que Albert *Advocats no es fa responsable del Contingut mostrat o distribuït a través del lloc web. Albert Advocats té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol Contingut, en tot o en part, del lloc web.

Publicitat: Les transaccions de l’Usuari amb els Tercers Publicitaris oposats en o a través del lloc web, són única i exclusivament entre l’Usuari i els Publicitaris. L’Usuari reconeix i accepta que Albert Advocats no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència de tercers Publicitaris en el lloc web.

Links: A Albert Advocats l’Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualssevol unions, enllaços, reexpedicions o associacions (“links”) amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, (i) no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència alguna entre Albert Advocats i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia d’Albert Advocats a l’Usuari.

1.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix el contrari expressament, Albert Advocats no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre els Usuaris i el respectiu venedor del Producte o prestador del Servei. En cas de disputes, l’Usuari allibera a Albert Advocats, i als seus agents i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals transaccions, acords, contractes o disputes.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i sense limitació, marques, logotips, textos, imatges, gràfics…) pertanyen a Albert Advocats i/o a tercers.

L’accés al present lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels Usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Sense el consentiment exprés d’Albert Advocats, l’Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el lloc web o el seu contingut. L’Usuari no podrà connectar el present lloc web amb un altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del lloc web, ni proporcionar accés a terceres parts al lloc web.

3. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

a. Navegació anònima i cookies

L’Usuari reconeix i accepta que Albert Advocats podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegui pel lloc web. Les cookies d’Albert Advocats s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionant referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Albert Advocats, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts.

b. Dades personals i serveis de la societat de la informació

El present apartat proporciona informació als Usuaris sobre la Política de Protecció de Dades Personals per als Usuaris que lliure i voluntàriament facilitin les seves dades a Albert Advocats a través del present lloc web www.bufetealbertadvocats.com

Tota la informació facilitada per l’Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l’autenticitat de totes les dades proporcionades. El no emplenament o l’emplenament parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que Albert Advocats no pogués atendre la seva sol·licitud.

Respecte d’aquella informació remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible perquè les seves dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament per Albert Advocats, que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. La sol·licitud únicament serà atesa en el cas que es proporcionin les dades dels representants legals del menor sol·licitant.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Albert Advocats, informa als Usuaris que la comunicació en el present lloc web de les seves dades de caràcter personal, comporta el consentiment inequívoc per part de l’Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer automatitzat creat per Albert Advocats, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de (i) gestionar la relació amb els seus possibles clients, i (ii) facilitar informació per qualsevol mitjà que pugui ser del seu interès.

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, modificada per la 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, Albert Advocats li informa que, en cas que siguin facilitats les seves dades electròniques, Vostè manifesta el seu consentiment exprés a ser utilitzats per Albert Advocats per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, consentiment que podrà ser revocat a qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@bufetealbertadvocats.com indicant en l’assumpte “Baixa d’informació comercial” i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més informació per Albert Advocats.

Albert Advocats es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Així mateix, Albert Advocats li informa sobre la possibilitat que Vostè exerceixi, en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de totes les seves dades de caràcter personal subministrats. Els referits drets podran ser exercitats per l’Usuari o el seu representant legal, mitjançant la remissió d’una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça:

Albert Advocats S.C.P.
C/ Picañol, 32 local – 08208 Sabadell (Barcelona)
Ref. Dades Personals

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona que exerceix el dret, fotocòpia del DNI o Passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Així mateix, li informem que Albert Advocats cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades de l’Usuari quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI

a. Responsabilitat de l’Usuari.

L’Usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Albert Advocats pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en relació a la utilització del lloc web en virtut de la legislació vigent.

b. Compliment de les Lleis.

L’Usuari es compromet a accedir i usar el lloc web de conformitat amb la Llei, les “Condicions Generals d’Ús”, així com la moral i bons costums generalment acceptades.

l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesius de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el lloc web o drets de tercers.

c. No Interferència del lloc web.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del lloc web, especialment a través del seu fòrum, material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris utilitzar i gaudir del lloc web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vaig veure) l’Usuari no estigui facultat per transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir el lloc web o els servidors connectats al lloc web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del mateix; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc web; (iii) no influir en el lloc web de manera que s’afecti negativament en les transaccions d’altres Usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar a altres Usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres Usuaris; (vaig veure) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vaig veure) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

a. Del funcionament i disponibilitat del lloc web

Albert Advocats no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un link. Així mateix, Albert Advocats no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un link, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (*iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control d’Albert Advocats.

Albert Advocats utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix en el lloc web. No obstant això, Albert Advocats no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a Albert Advocats que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Albert Advocats no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, Albert Advocats utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Albert Advocats no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, Albert Advocats no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

Albert Advocats es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts a qualsevol moment i sense previ avís.

b. Dels continguts i la qualitat del Servei

Albert Advocats no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web.

Albert Advocats tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari pels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts d’aquest lloc web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

c. De la utilització

Albert Advocats no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer del lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

d. Dels enllaços a un altre llocs web

A través de www.bufetealbertadvocats.com l’Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers.

La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que Albert *Advocats no es fa responsable, directa o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l’accés a tals links.

En cas que Albert Advocats tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remitent des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

6. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

Albert Advocats es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web per part d’un Usuari.

7. NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d’aquestes condicions generals no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei del lloc web i les presents condicions generals que regeixen el mateix queden subjectes a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el present lloc web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell, Barcelona.”

Comments are closed